resolveTO 2017 Day 2 Part 1

resolveTO 2017 Day 2 Part 1