resolveTO 2017 Day 2 Part 2

resolveTO 2017 Day 2 Part 2